Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

NĚKOLIK POHLEDŮ NA PROBLEMATIKU PĚSTOVÁNÍ CUKROVKY V ČESKÉ REPUBLICE

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Výsledky minulých tří let přesvědčily, že dlouhodobá stagnace výnosů a jakosti cukrovky může být překonána. Cukrovka se stává pro dobré pěstitele ekonomicky zajímavou a intenzívní plodinou. Rok 1996 je pro cukrovku z hlediska výše produkce a její kvality velmi příznivý. Přesto, že výsledky sklizně vypadají nadějně, musíme se zamyslet nad příčinami rozdílů mezi okresy i podniky v rámci okresu. Pouhým zdůvodňováním půdními zvláštnostmi a rozdíly v průběhu počasí nemůžeme obstát v evropské konkurenci.

OPTIMALIZACE ROSTLINNÉ VÝROBY V MARGINÁLNÍCH OBLASTECH - PROBLÉMY A VÝCHODISKA

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V období od roku 1991 došlo v ČR k podstatným změnám ve struktuře rostlinné a živočišné výroby. Zatímco v kukuřičné a řepařské oblasti se stala rostlinná produkce základem rentability podniku (obiloviny, řepka), složitější je situace v podhorských a horských oblastech, které vprodukci i kvalitě zrnin nemohou konkurovat. Při poklesu stavu skotu se tyto subjekty dostaly do ekonomických problémů, což je nutí ke změnám struktury, jak v rostlinné tak v živočišné produkci. Okamžité a nárazové změny „z roku na rok“ nemusí být nejlepším východiskem (např. kolísání produkce a prodeje brambor).

STABILITA VÝNOSŮ POLNÍCH PLODIN ČR

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Ve většině podniků i na větších územních celcích zemědělské soustavy České republiky došlo v období transformace k řadě korekcí struktury soustavy a změnila se její stabilita. Z odborné literatury je známo, že soustava je tím stabilnější, čím větší množství vlivů je s to přijmout a přivést k rovnováze. S rostoucí složitostí soustavy může růst i její stabilita.

ČEKANKA - MOŽNÁ ALTERNATIVNÍ PLODINA

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Čekanka (Cichorium intybus L.) byla dříve známá jako zelenina nebo léčivá rostlina. V polovině 18. století se v Evropě začala využívat jako náhražka za kávu a dodnes je u nás pěstována především k těmto účelům. Pokles zájmu u spotřebitele o tyto kávovinové výrobky přinesl pokles pěstitelských ploch čekanky. V západní Evropě - především ve Francii je oblíbenou zeleninou, ale toto využití, které by dalo pěstování čekanky nový význam je u nás teprve v začátcích. Čekanka se v zimním období snadno rychlí a poskytuje kvalitní zeleninu. Pěstování čekanky k těmto účelům dává možnost jejího využití jako alternativní plodiny pro malé plochy.

MOŽNOSTI ODSTRANĚNÍ ČERNÝCH A ZTROUCHNIVĚLÝCH ZRN OVSA

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Oves je významnou potravinářskou obilovinou. Podle ČN 461100-7 v části 7: oves potravinářský stanoví při dodávkách v podílu na sítě 1,8 x 22 mm nejvýše 1 % porušených zrn, která mají jinou než bílou barvu jádra (endosperm) a zrna poškozená škůdci. V praxi do této kategorie řadíme především tzv. černá a ztrouchnivělá zrna.

AGROTECHNIKA A POTRAVINÁŘSKÁ JAKOST HYBRIDNÍHO ŽITA

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Po dvacetiletém šlechtitelském úsilí se dostávají i na naše pole hybridní odrůdy žita, u kterých je využíván heterózní efekt podobně jako u kukuřice a jiných hybridů. Výnosy těchto odrůd jsou ve srovnání s dosavadními populačními odrůdami o 10 - 20 % vyšší, což představuje cca jednu tunu a více na 1 ha. Produkce hybridního osiva je složitá a osivo je tedy dražší než u populačních odrůd. Navíc se hybridní odrůdy vyznačují ve srovnání s klasickými populačními určitými odlišnostmi vtvorbě výnosu a reakci na vnější podmínky.

VÝNOSOVÉ A JAKOSTNÍ UKAZATELE PŠENICE ŠPALDY

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

S pšenicí špaldou (Triticum spelta L.) a produkty z ní je možné se setkat především v německy hovořících zemích. Je pěstována zejména ve vyšších, drsnějších polohách a extenzívnějších podmínkách Německa, Rakouska a Švýcarska (předhůří Alp). Pro její pěstování platí obdobné zásady jako pro pšenici obecnou, je však skromnější, nenáročnější a odolnější vůči nepříznivým podmínkám. Proto je velmi vhodnou plodinou pro ekologické (organické) zemědělství.

K INTENZITĚ PĚSTITELSKÝCH SYSTÉMŮ ŘEPKY OZIMÉ

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Rozhodujícími veličinami, které rozhodují o rentabilitě výroby řepky, jsou ceny produktu a faktorů vynaložených na jeho dosažení. Velmi příznačné je přirovnání řepky ozimé k bance, do které ukládáme prostředky s očekáváním jejich zhodnocení. Období, po které jsou prostředky vloženy do porostu je velmi dlouhé (srpen-červenec). Podobně jako klient banky respektuje výši úroku, musí pěstitel za současné silně regulované a monopolní situace na trhu respektovat cenu, která je mu nabízena.

OBSAH TANINŮ V ŘEPKOVÉM ŠROTU

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

aniny jsou polymery fenolických sloučenin a řepkový extrahovaný šrot jich obsahuje cca 2-3%. Tanin tvoří rozpustné i nerozpustné komplexy s proteiny, které mohou mít antinutriční efekt. V komplexu s kovy, se chovají stejně a tím se zhoršuje jejich využitelnost vedoucí až k omezení růstu (VOHRA et al., 1966).Vedle toho má všechny negativní vlastnosti shodné s fenolickými sloučeninami včetně inhibice enzymů, které vytvářejí blok v metabolismu trimethylaminu (TMA) - inhibicí TMA oxidázy, který konvertuje TMA na nezapáchající, ve vodě rozpustný TMA-oxid. Toto způsobuje rybinovitý zápach vajec, při krmení nosnic, (obr.1) jejichž vejce mají hnědou skořápku řepkovými šroty (GRIFFITH et al., 1979).

HYBRIDNÍ ŘEPKA - BUDOUCNOST KLEPE NA DVEŘE

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

V současné době se pěstitelé řepky stávají svědky nádherného dobrodružství, počátku nové epochy v historii této kultury - zavádění hybridní řepky z laboratoří a pokusných políček na běžné plochy naší zemědělské praxe. První kroky na této cestě byly v České republice učiněny na České zemědělské univerzitě vPraze (dříve VŠZ) v roce 1992/93. Tehdy dozrálo na pokusných stanicích v Červeném Újezdě aUhříněvsi prvních 972 parcelek hybridních řepek v ČR.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info