Zemědělství

  • Zobrazit podle
  • Regionu
  • Komodity:

EKONOMICKÉ ASPEKTY STANOVENÍ HRANICE MARGINÁLNÍCH PODMÍNEK ROSTLINNÉ VÝROBY

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Stanovení účelného rozsahu zemědělské výroby ČR v období po podání přihlášky ČR do EU patří k nejdiskutovanějším otázkám souvisejícím nejen se zemědělskou, ale s celou hospodářskou politikou a strategií přípravy ČR na připojení k EU (s trhem EU 400 milionů obyvatel).

SOUČASNÁ ÚROVEŇ OCHRANY ROSTLIN V ČR

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Hlavním záměrem všech systémů ochrany rostlin je zajistit zdárný vývoj pěstovaných kultur vprůběhu vegetace a zabránit ztrátám na sklizené produkci. Snahou pěstitelů je maximálně využít výnosový potenciál odrůd vhodnými technologickými vstupy zahrnujícími mimo jiné preventivní a přímou ochranu před chorobami, škůdci a pleveli. Genetické možnosti stávajících odrůd jsou vpolních podmínkách při vysoké úrovni pěstování využívány přibližně z poloviny, zatímco nedodržováním některého z doporučovaných technologických zásahů klesá využití vysoce produktivních odrůd téměř na pětinu.

PROBLÉMY V OCHRANĚ ROSTLIN VŮČI ŠKŮDCŮM A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úkolem ochrany rostlin je snižovat ztráty na výnosech zemědělských plodin způsobované škodlivými činiteli a zajišťovat tak v konkrétních podmínkách plnou realizaci genetického potenciálu kulturních rostlin pro tvorbu výnosu. Ztráty působené škodlivými činiteli na kulturních rostlinách jsou v našich podmínkách odhadovány v průměru na 15 % z potenciálu celkové produkce, z toho ztráty působené škůdci se pohybují okolo 5 % bez započítání nákladů na ochranu, při intenzívní chemické ochraně. Při vypuštění ochranných zásahů by ztráty v našich podmínkách překračovaly 50 %, u některých plodin i více. V průběhu transformace českého zemědělství, kdy intenzita ochrany v několika letech poklesla více než o 1/3, se ztráty způsobené škodlivými činiteli u některých plodin výrazně zvýšily. Odstraňování nárůstu ploch zaplevelených vytrvalými pleveli si vyžádá zvýšené náklady v dalších letech a zvýšení ztrát na výnosech v delším časovém období.

REGULACE ZAPLEVELENÍ V PORUŠENÉ ZEMĚDĚLSKÉ SOUSTAVĚ PODNIKU

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Při postupných změnách našeho zemědělství za sedm let od listopadové revoluce můžeme pozorovat některé skutečnosti, které stojí alespoň za zamyšlení. Mám na mysli především problémy se současnou regulací (hubením) plevelů, které se objevily v poslední době a mnohé zemědělské podniky je nemohou snadno překonat. Tím není řečeno, že nemáme podniky, které se s regulací zaplevelení vyrovnávají dobře a mohou si dovolit i nejlepší herbicidy z bohaté nabídky.

K NARUŠENÍ SYSTÉMŮ HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pokud se týká struktury výroby, došlo v souvislosti s výrazným poklesem stavu skotu ke značnému snížení ploch pícnin na orné půdě, což se začíná postupně projevovat na regeneraci půdní úrodnosti, zvláště na méně úrodných půdách bramborářské výrobní oblasti. Rozšíření ploch ozimé řepky nemohlo vliv jetelovin nahradit. Z výsledků polních pokusů víme, že bez jetele lze sice hospodařit, ale na stejný výnos potřebujeme roční dávky průmyslového dusíku zvyšovat o 20 až 25 kg na 1 ha. Jen samotné zařazování jetele lučního 1 x za 6 let nám zvyšuje výrobnost osevního postupu o 7 až 9 obilních jednotek na 1 ha.

ZAMYŠLENÍ NAD ROSTLINNOU VÝROBOU

12. 12. 1996 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Dne 12.12.1996 již pošesté navazujeme na tematicky shodné konference z 19.6.1991, 8.12.1992, 7.12.1993, 13.12.1994 a 14.12.1995. Jednání tohoto typu - odborně postihnout hlavní otázky rostlinné, případně zemědělské výroby - si získalo řadu příznivců. Nejde jen o agronomy. Na konferenci se účastní předsedové družstev, ředitelé územních odborů MZe. Těší nás účast kolegů ze středních zemědělských škol. „Zamyšlení“, i když ho organizuje ve spolupráci se Zemědělskou společností na ČZU katedra rostlinné výroby, tedy jen složka fakulty či školy má celouniverzitní charakter.

VET/451/96: o výskytu slintavky a kulhavky v JV Evropě

22. 7. 1996 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/451/96 dr. Holejšovský/2768 22.7. 1996 SPEŠNÁ INFORMACE o výskytu slintavky a kulhavky v jihovýchodní Evrope Podle informací Mezinárodního úradu pro nákazy v Paríži byla dne 16.5. 1996 potvrzena slintavka a kulhavka v Albánii /typ A/, dne 27.5. 1996 v evropské cásti Turecka /typ O/, dne 29.

Vliv rozdílného přihnojení N na akumulaci energie u pšenice ozim

28. 5. 1996 | Zdroj: Kalorimetrický seminář | Článek Článek

Vliv rozdílného přihnojení dusíkem na akumulaci energie u rostlin pšenice ozimé ÚVOD Tvorba biomasy rostlin v zemědělské praxi je ovlivňována především dusíkatou výživou. Neuberg et al. (1989) a Bezděk (1962) aj. konstatovali, že pro dosažení vysokého výnosového potenciálu je nutné zajistit nejen dostatečné hnojeni dusíkem, ale přihlédnout i k nárokům kultivarů v jednotlivých fázích ontogeneze.

VET/197/96 : o výsktu b.s.e ve Velké Británii a Sev. Irsku

27. 3. 1996 | Zdroj: SVS ČR | Článek Článek

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Ceské republiky Tešnov 17, 117 05 PRAHA 1 Naše znacka Vyrizuje/linka Praha dne VET/197/96 dr. Holejšovský/2768 27.3. 1996 INFORMACE o výskytu bovinní spongiformní encefalopatie /BSE/ ve Velké Británii a Severním Irsku S odvoláním na doporucení Stálého veterinárního výboru Evropské komise, Státní veterinární správa Ceské republiky až do odvolání n e p o v o l u j e dovoz

Agrotechnika pupalky dvouleté (Oenothera biennis L.)

14. 12. 1995 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Pupalka dvouletá je dnes rozšířena po celé Evropě, jejím domovem je Severní Amerika. U nás roste v teplejších polohách, na suchých stráních a železničních náspech, tedy na chudých půdách. Semena pupalky dvouleté jsou důležitou surovinou ve farmaceutickém průmyslu. Obsahují 20% oleje, s velmi dobrým zastoupením esenciálních mastných kyselin, z nichž jednou z nejdůležitějších je gama linolenová (7-14%). Tato kyselina se též vyskytuje v semenech brutnáku. Komerčně se vyrábějí přípravky ve formě želatinových kapslí. Pupalkový olej se používá k léčení kardiovaskulárních onemocnění (snižuje hladinu cholesterolu v krvi), dále k léčení atopického ekzému, premenstruačního syndromu, těhotenské toxemie a roztroušené sklerozy. Také kosmetické firmy využívají pupalkový olej do krémů a emulzí.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info