Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

POTRAVINOVÉ PRÁVO V ČR A V EU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek uvádí věcné záměry zakotvené v novém zákoně o potravinách a tabákových výrobcích vč. otázky jeho slučitelnosti s legislativou EU. Příspěvek je též signálem k otevření diskuse k naplnění cílů stanovených v dokumentu Komise EU k potravinovému právu (Zelená kniha). Oblast diskuse je rozšířena i o problematiku výběru metod určení priorit při řešení harmonizace legislativy ČR s legislativou EU v zemědělství a potravinářství.

NĚKOLIK POZNÁMEK K PROBLEMATICE ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU SVĚŘENÝCH PŘEDMĚTŮ PODLE § 178 ZÁKONÍKU PRÁCE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tento příspěvek se zabývá problematikou odpovědnosti zaměstnance za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. Tato odpovědnost je upravena v § 178 zákoníku práce. Příspěvek je zaměřen především na praktické dopady tohoto ustanovení zákoníku práce u jednotlivých zaměstnavatelů.

POSÍLENÍ ODPOVĚDNOSTI PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI V NOVELE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá změnami právní úpravy postavení představenstva akciové společnosti v ČR. Poslední novelizace obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.z dubna 1996 posílila významným způsobem odpovědnost jednotlivých členů představenstva, zejména za škodu vzniklou na základě realizace protiprávního usnesení představenstva. Rovněž tak došlo k posílení odpovědnosti představenstva vůči valné hromadě akcionářů.

K NIEKTORÝM SPOSOBOM ZABEZPEČENIA OBCHODNÝCH ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok je zameraný na právnu úpravu zabezpečenia záväzkov. Analyzuje zabezpečovacie inštitúty upravené Obchodným i Občianským zákonníkom, podrobnejšie rozoberá význam záložného práva a zmluvnej pokuty v zmluvnej praxi.

KVANTIFIKÁCIA ÚROVNE KOMERČNÉHO MANAŽMENTU U JEDNOTLIVÝCH PRÁVNYCH FORIEM PODNIKANIA V POĽNOHOSPODÁRSTVE NA SLOVENSKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok analyzuje súčasné formy podnikania fyzických a právnických osôb, konkretizuje dosiahnuté obchodné aktivity v slovenskom poľnohospodárstve a naznačuje perspektívy rozvoja obchodnej činnosti v rámci európskej integrácie.

PRÁVNÍ ASPEKTY DALŠÍ TRANSFORMACE ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTEV

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá hodnocením transformace zemědělských družstev a dále pak problémy změn družstev po transformaci na další podnikatelské subjekty.

PRÁVNE ASPEKTY A POSTUPY PRI VYČÍSĽOVANÍ ŠKÔD

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Exhaláty priemyslu a energetiky spôsobujú škody na poľnohospodárskej výrobe. Pri stanovení výšky škody sa vychádza z metodických pokynov vypracovaných v bývalej ČSFR, v ktorých na základe koncentrácie SO2 v ovzduší sú uvedené % zníženia úrod plodín a úžitkovosti zvierat. V nich nie sú zohľadnené synergické dôsledky vplyvu oxidov síry a ťažkých kovov ani pretrvávajúce následky metalizácie.

FENOMÉN SAMOZÁSOBITELSTVÍ V SOCIOLOGII

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Stať se zabývá analýzou samozásobitelství jídlem u venkovské populace. Jde o důležitý fenomén v souvislosti se skromnějším životním způsobem, rozvojem pohostinství na vesnici a bioregionalistikou, jako obnovou venkova.

ÚVEROVANIE POĽNOHOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV NA SLOVENSKU

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úverová politika poľnohospodárstva sa odvíja od všeobecne platných podmienok úverovania národného hospodárstva. Niektoré finančné inštitúty pri poskytovaní úverov sú zmluvne viazané na špecifikčnosť odvetvia. V príspevku sa zaoberáme možnosťami úverovania poľnohospodárskych subjektov na Slovensku.

SYSTÉM PRÁVNÍ ÚPRAVY REKLAMY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Tento článek se zabývá problematikou regulace reklamy a konkurenčního boje v ČR, Německu a Velké Britanii. A to jak z hlediska všeobecného tak i v nejproblematičtějších oblastech regulace reklamy tj. reklamou tabákových a alkoholických výrobků. Na základě tohoto srovnání lze dojít k závěru, že i přes to, že ČR má poměrně krátké zkušenosti v této oblasti, se velmi úspěšně přiblížila evropským standardům.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info