Podnikání

  • Zobrazit podle
  • Regionu

VYBRANÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA VYSPORIADANIA MAJETKOVÝCH NÁROKOV V DRUŽSTVÁCH

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Cieľom príspevku je prostredníctvom analýzy platnej právnej úpravy poukázať na možné riešenie vysporiadania majetkových nárokov v družstvách a na prípadné problémy, ktoré v tejto súvislosti môžu vzniknúť.

PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ PROBLÉMY VYPOŘÁDÁNÍ PODÍLU NA TRANSFORMACI ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTEV.

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Článek se zabývá problematikou vypořádání podílů na transformaci zemědělských družstev. Rozebírá především otázky vypořádání oprávněných osob, které se nestaly účastníky právnické osoby podle transformačního projektu a buď provozují zemědělskou výrobu a požádaly o vydání tohoto podílu, nebo zemědělskou výrobu neprovozují a podíl jim má být vydán na přelomu let l999 a 2000.

PROBLEMATIKA UPLATNENIA NOVÉHO NEMECKÉHO PRAVOPISU NA JAZYKOVOM VYUČOVANÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Vo svojom príspevku by som chcela poukázať na hlavné ciele novej nemeckej pravopisnej normy, skúsenosti s jej uplatňovaním na školách v nemeckom jazykovom prostredí a uviesť problémy, ktoré by priniesla vo vyučovacom procese v porovnaní so systémom slovenského pravopisu.

ANGLICKÉ SYNONYMÁ V TEÓRII A PRAXI

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Príspevok sa zaoberá problémami, ktoré majú študenti anglického jazyka na nefilologických vysokých školách ( SUP v Nitre ) s výberom anglických synoným v preklade do angličtiny a absolventi stredných škôl pri príjmacích vstupných testoch na SUP v Nitre . Zdôrazňujú sa techniky prekladu, expanzie a diskusie, ktoré cez prácu so slovníkom ponúkajú dobrú príležitosť hlbšie sa zaoberať otázkami synonymie aj na nefilologických vysokých školách.

SOCIOLOGICKÝ DOTAZNÍK A PEDAGOGICKÁ PRÁCE NA VYSOKÉ ŠKOLE

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek se zabývá možnostmi využití sociologické techniky - dotazníku v pedagogické práci na vysoké škole. Nejčastěji je používán pro zjištění názoru studentů na výuku, jejich hodnocení kvality výuky jednotlivých předmětů a učitelů. V mnoha oborech je dotazník součástí diplomové práce při zjišťování informací.

PROBLEMATIKA PROVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ KE STUDIU V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Systém přijímacího řízení na vysoké škole by měl prověřit nejen znalosti uchazeče ale rovněž i jeho schopnosti ke studiu. Příspěvek se zabývá hodnocením vzájemného vztahu výsledků středoškolského studia, výsledků přijímacích zkoušek, akademické úspěšnosti a výsledků přijímacích zkoušek do specializačního (inženýrského) studia na obor PaE u skupiny studentů oboru PaA a dále některými náměty (zkušenostmi z jiných VŠ), které by mohly napomoci při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu na PEF.

PÍSOMNÝ PREJAV VO VYUČOVANÍ FRANCÚZSKEHO JAZYKA A V TESTOVANÍ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Písomný prejav predstavuje jednu z cieľových rečových zručností pri vyučovaní francúzskeho jazyka. Pokúsime sa načrtnúť situáciu v nácviku písomného prejavu a pravopisu vo vyučovaní francúzskeho jazyka na SPU v Nitre.

OBSAH A METODY VÝUKY Z POHLEDU STUDENTŮ PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek vychází z pravidelného zjišťování prováděného pomocí anketního dotazníku u studentů III. ročníku provozně ekonomické fakulty. Výsledky jsou podrobně analyzovány ve vztahu k orientaci studia na PEF ČZU Praha. Na základě získaných poznatků je provedeno určité zobecnění a jsou navržena konkrétní opatření.

PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO VO VYUČOVANÍ NEMECKÉHO JAZYKA

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Úlohou podnikového hospodárstva v nemčine je naučiť študenta vyjadrovať sa v cudzom jazyku o hospodárskej problematike a získať prehľad o hospodárstve s možnosťou porovnávania s inými krajinami. Dôležitou súčasťou výuky je čítanie s porozumením, riešenie úloh a cvičení, zaujatie vlastného stanoviska a úsudku. Učivo je založené na aktuálnych textoch s využitím fotografií, grafov, máp. Z nich vychádzajú cvičenia, na ktorých sa precvičujú gramatické javy.

VERBÁLNÍ A NONVERBÁLNÍ DOVEDNOSTI UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

24. 9. 1997 | Zdroj: Odborné konference | Soubor Soubor

Příspěvek je zaměřen na diagnostikování verbálních a nonverbálních dovedností posluchačů katedry pedagogiky České zemědělské univerzity v Praze na pedagogických praxích v letech l994-l997. Vyhodnocením výsledků pedagogického výzkumu byly získány informace o nejčastějších chybách, kterých se začínající učitelé dopouštějí. Tato zjištění byla podnětem pro inovaci obsahu seminářů a metod práce s posluchači.

Odkazy

Přidat odkaz

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info